Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen en definities

Opdrachtgever: Degene die de opdracht geeft tot uitvoering van de taxatie.

Opdrachtnemer: WNBT woonboot taxaties die opdracht tot uitvoering van de taxatie aanvaardt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, opdrachtvoorwaarden, overeenkomsten en facturen van WNBT woonboot taxaties.

2.2. Algemene voorwaarden van (potentiële) zakelijke Opdrachtgevers van WNBT woonboot taxaties zijn niet van toepassing – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid van die voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze door WNBT woonboot taxaties uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor gewijzigde opdrachten, meerwerk opdrachten en vervolgopdrachten.

2.5. WNBT woonboot taxaties mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf bericht.

2.6. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met het aanbod van WNBT woonboot taxaties gaat WNBT woonboot taxaties ervanuit dat Opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord is met de inhoud ervan.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met de opdrachtvoorwaarden en daarmee de opdracht tot taxatie verstrekt. Opdrachtgever ontvangt van WNBT woonboot taxaties via e-mail een bevestiging van deze overeenkomst.

3.2 WNBT woonboot taxaties is te allen tijde gerechtigd een taxatieopdracht of andere overeenkomst te weigeren, zonder daarbij gebonden te zijn haar redenen te vermelden.

Artikel 4: Dienstverlening en uitvoeringswijze

4.1. WNBT woonboot taxaties neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Dit betekent dat WNBT woonboot taxaties haar best zal doen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. WNBT woonboot taxaties kan echter niet garanderen dat Opdrachtgever het gewenste resultaat ook daadwerkelijk bereikt.

4.2. Opdrachtgever zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met zorg en kunde, en naar eer en geweten uitvoeren.

4.3. Het taxatierapport wordt door WNBT woonboot taxaties uitgebracht aan Opdrachtgever. Alleen tegenover Opdrachtgever WNBT woonboot taxaties verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport.

4.4. WNBT woonboot taxaties stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan na overleg met Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan het rapport of gedeelten daaruit, voor zover het geen kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven, als Opdrachtgever de verschuldigde taxatiekosten aan WNBT woonboot taxaties heeft voldaan. Daarnaast dient Opdrachtgever aan deze derde uitdrukkelijk te laten weten dat WNBT woonboot taxaties tegenover die derden niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het taxatierapport.

4.5. Het taxatierapport wordt digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het te verrichten werk

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Vergoeding en betaling

6.1. De vergoeding krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de uit te voeren werkzaamheden.

6.3. In geval de opdracht wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding (10%) bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de opdracht/ het uit te voeren werk worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

6.4. Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Opdrachtgever dient binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur te betalen.

6.5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

6.6. Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.7. Opdrachtnemer heeft het recht voortzetting van het werk te staken indien tussentijdse facturen niet door de Opdrachtgever tijdig zijn betaald.

6.8. Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 7: Klachten

7.1. Als Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van WNBT woonboot taxaties of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dan kan Opdrachtgever dit, zonder onnodige vertraging, aan WNBT woonboot taxaties laten weten.

7.2. Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen zeven dagen na uitvoering van de opdracht/werkzaamheden, dan wel onverwijld nadat hij het geen waarvoor hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij het geen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Wanneer Opdrachtgever het taxatierapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient Opdrachtgever met deze derde uitdrukkelijk te communiceren dat WNBT woonboot taxaties op geen enkele wijze aansprakelijk is. Ook dient Opdrachtgever WNBT woonboot taxaties te vrijwaren van mogelijke aanspraken van deze derden.

8.2. WNBT woonboot taxaties is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat WNBT woonboot taxaties is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuist of onvolledige gegevens.

8.3. WNBT woonboot taxaties kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4. In het geval WNBT woonboot taxaties aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 3 maal het overeengekomen honorarium voor de verrichte werkzaamheden.

8.5. Alle vorderingen die verband houden met de opdracht en/of deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) kalendermaanden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. WNBT woonboot taxaties is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij het kader van de opdracht van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan WNBT woonboot taxaties een informatieplicht opleggen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1. Op alle door WNBT woonboot taxaties gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.